ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКИ НА СТОКИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ColorDrop (www.colordrop.bg)

ДЕФИНИЦИИ

Под посочените думи и изрази следва да се разбира:

Общи условия - описаните по-долу правила и условия.

Доставчик/Дружество/Търговец/Продавач/COLORDROP.BG - е дружеството "Шопдоу" ООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 203507772.

Сайт/Електронен магазин - електронен магазин, достъпен на интернет адрес www.colordrop.bg.

Ползвател/Потребител/Клиент/Kупувач - всяко лице, ползващо и посещаващо Електронния магазин .

Потребителски профил - отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена при регистрацията му в Сайта.

Стока/и - стоки, предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.

Поръчка - поръчка за избрани стоки от Потребителя, начин на заплащане и получаване.

Цена на Стока - цената за бройка, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци. Не се включва цена за доставка и транспорт.

Цена на Доставка - разноските по транспорта и доставянето на Стоката до Потребителя. Включен е данък върху добавената стойност.

Стойност на Поръчка - цената на Стоката и цената на Доставка.

Общите условия регламентират отношенията между Доставчика “ШОПДОУ“ ООД и Потребителите за покупко-продажба на стоки, предлагани в електронния магазин.

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн - магазина.

1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Доставчика „ШОПДОУ“ ООД, ЕИК 203507772 и Ползвателите на електронния магазин „www.colordrop.bg”, наричан по-долу „COLORDROP.BG”.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: "ШОПДОУ" ООД

Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1836 район р-н Подуяне, ж.к. ЛЕВСКИ, ЗОНА В, бл. 1.

Данни за кореспонденция:

Адрес: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1836 район р-н Подуяне, ж.к. ЛЕВСКИ, ЗОНА В, бл. 1.

Eлектронна поща: info@colordrop.bg

Телефон: +359 883 39 46 75; +359 883 52 72 42

Надзорни органи:

Комисия за защита на лините данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15

Телефон: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Eлектронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителя

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6

Телефон: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. Сайтът e Електронен магазин, достъпен в Интернет на адрес www.colordrop.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Електронния магазин стоки, включително и следното:

3.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

3.2. Да подават поръчки за покупка като "нерегистрирани клиенти"/“гости” на Електронния магазин, без изискване за регистрация и създаване на клиентски профил на Потребителя;

3.3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3.4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронния магазин;

3.5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Електронния магазин;

3.6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;

3.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин чрез интернетфейса на Достачика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес: http://www.colordrop.bg или друго средство за комуникация от разстояние;

5.1 По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

5.2 Потребителите имат право да поправят допуснати грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика. Доставчикът осигурява подходящи и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, като се предоставя възможност за премахване или добавяне на артикули от кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка.

5.3 Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Електронния магазин в Интернет. Всички цени, посочени в Електронния магазин са в български лева, с включено ДДС. Доставчикът си запазва правото едностранно да променя цените на предлаганите в електронния магазин стоки. Промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване в Електронния магазин. След извършена поръчка на определен артикул с променена цена, Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на извършване на поръчката.

5.4 Доставчикът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на Електронния магазин и съгласно настоящите общите условия.

5.5 Цената на доставката е изцяло за сметка на Получателя, независимо от стойността на поръчаната стока. Доставчикът използва услугите на куриерска фирма Speedy (www.speedy.com). Доставката се извършва до посочен от Потребителя адрес или до офис на курирерската фирма Speedy в съответния град. Обикновеният срок за доставка на поръчки, направени чрез електронния магазин е до 3 работни дни, след потвърждение на направената поръчка. Доставка на стоки не се извършва в неделя и в официални празници.

5.6 В случай, че Потребителят желае да върне закупената стока, разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

4. ДОСТАВКА

Чл. 7. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Доставчикът/Търговец се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриерската фирма.

Чл. 8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални щети на стоката, следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8.1. При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8.2. Когато доставената стока не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 42 часа от установяването на несъответствието.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 9.1. COLORDROP.BG предоставя възможност за поръчки от Потребителите, без регистрация, поради което за Потребителя не се генерират клиентски профил, име и парола.

9.2. В случай, че Потребителят желае да се регистрира, следва да въведе електронната си поща и паролата за отдалечен достъп, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят трябва да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. Направената регистрация сама по себе си не обвързва Потребителя с извършването на определени покупки или допълнителни действия.

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочения от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава личен профил на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

В случай че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 10.1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.

Доставчикът информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.

Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

Доставчикът може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 11.1. Потребителят има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина COLORDROP.BG.

Чл. 12. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл. 13. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 14. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.colordrop.bg.

Чл. 15. Всеки Потребител, независимо дали е клиент на Търговеца се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от COLORDROP.BG услуги;
 • да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез colordrop.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

Чл. 15.1. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 16. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Чл. 17. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на COLORDROP.BG.

Чл. 18. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез COLORDROP.BG.

Чл. 18.1. Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да я достави в срок, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Чл. 19 Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.

Чл. 20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@colordrop.bg. Търговецът събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецa ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

Чл. 21. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговецa.

Чл. 22. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита/бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Чл. 23. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Търговеца. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изразява съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.

Чл. 24. Търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин COLORDROP.BG.

Чл. 25.1. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

25. 2. В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 23 Търговецът гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23.1. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

23.2. Потребителският акаунт на конкретен Потребител може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Потребителя.

23.3. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на COLORDROP.BG, които имат регистрация.

24. 2. Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

24. 3. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 25. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес „www.colordrop.bg” заедно с всички допълнения и изменения в тях.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на COLORDROP.BG. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 28. Цветовете на стоките, показани в Електронния магазин COLORDROP.BG зависят от настройките на монитора или използваното устройство на Потребителя.

Чл. 29. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Доставчика. Потребителите на сайта нямат право да копират или използват текстове, картинки, образи или части от сайта, без изрично разрешение от Доставчика.

Чл. 30. Срокът за доставка на заявените с поръчка стоки може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове, за което Потребителят ще бъде своевременно уведомен от наш сътрудник.

Чл. 31. Доставчикът запазва правото си по всяко време да променя цените на стоките, посочени в Сайта по свое усмотрение без да се задължава да уведомява предварително Потребителя. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

Чл. 32. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 33. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на www.colordrop.bg